Tlakové nádoby stabilní (TNS)

Spolupráce při vypracování MPP (Místní provozní předpis) pro provoz TNS.

Vypracování plánu revizí TNS.

Vypracování osnovy základního a opakovacího školení obsluhovatelů TNS.

Vypracování osnovy základního a opakovacího školení zodpovědné osoby za provoz TNS.

  • Provádíme tyto revize: TNS dle ČSN 69 00 12:
    Výchozí revize – u nových nádob, po rekonstrukci a opravě, po změně použití.
  • Provozní revize – I. provozní revize se musí provést do 14 dnů po zahájení provozu, další do 1 roku (1x ročně)
  • Vnitřní revize – ve lhůtě ne delší 5 let (1x za 5 let)
  • Zkouška těsnosti – po vnitřní revizi, při zjištění netěsnosti, rozhodne-li revizní technik
  • Tlaková zkouška nejpozději 1x za 9 let od předcházející tlakové zkoušky, po opravě, úpravě, rekonstrukci, po přemístění.

Provádíme kontrolní měření tloušťky stěn ultrazvukem (náhrada za vnitřní revizi a tlakovou zkoušku)

Provádíme kontrolu provozních tlakoměrů ( porovnání s kalibrovaným ) dle ČSN 69 0012 čl.48 ( 1 x za 2 roky).

Provádím kontrolu průchodnosti a těsnosti pojistných ventilů u kterých konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky (ČSN 69 0012 čl. 55)